CopyPastehas never been so tasty!

راه ناهموار و دشوار است... اما ...

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
146 views

من بعد از چندین ماه صحبت و بحث با خانواده ام توانستم افکار و باورهای آن ها را در قبال این نظام، جامعه، حجاب و کلی مسائل دیگر تغییر بدهم. مادر و پدرم افرادی مذهبی هستند که به هیچ وجه حاضر به قبول اشتباهات و کاستی های موجود در این نظام و جامعه نبودند. از بعد انتخابات که بحث تقلب مطرح شد مادرم حتی حاضر به قبول این موضوع نمیشد. اسلام را برترین دین و بدون اشکال می دانست. اما من با نشان دادن فیلم، عکس و بسیاری از موضوعات دیگر شروع کردم،بحث چند همسری مردها موضوعی بود که مادرم به آن واکنش نشان میداد و من با استفاده از این موضوع شروع به بیان ایده ها و نظرات خود کردم. دوستان باید راهی برای صحبت پیدا کرد که طرف مقابل نیز با آن هم عقیده باشد. چند وقتی است هنگامی که در مورد مسائل جامعه صحبت می کنم دیگر خانواده ام با صحبت ها و نظرات من مخالفت نمی کنند.تغییر عقیده افرادی که سالیانی دراز با آن زندگی می کنند کار آسانی نیست، اما شدنی است. قصد من از مطرح کردن این موضوع این است که اگر همه ما بخواهیم می توانیم بر اطراف خود تاثیر بگذاریم. دوستان به هیچ وجه از راهی که در پیش گرفته اید خسته نشوید، راه ناهموار و دشوار است، تنها تلاش و پشتکار می تواند ما را به آنچه که می خواهیم برساند.

Add A Comment: