CopyPastehas never been so tasty!

خوابی که غرب برای ایران دیده بود ...

by anonymous

  • 1
  • 0
  • 0
328 views

خوابی که غرب برای ایران دیده بود گریبان دیکتاتورها حقیر مورد حمایت خودش را گرفت! و دست خداوند بالاتر از همه دستها است.

Add A Comment: