CopyPastehas never been so tasty!

بر ما چه رفته است....؟

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
334 views

روزی آمد که همه شور و نشاطمان زنجیره ای  شد سبز... برای خیابان ولی عصر ..برای تهران ... برای  ایران... اما... دریغ از آن روزها که چه سبز خشکید و خاطره ای از بهار شد... .یک روزآمد که بهت زده از وقاحت حکومتی به خیابان ریخیتم و اتوبوس آتش زدیم، روز بعد به خودمان آمدیم و خواستیم اشتباهات دیگران را تکرار نکنیم و متمدنانه و دموکرات عمل کنیم. راه پیمایی سکوت راه انداخیتم... روزی به هوای بیزاری از حکومت و در پی طلب حق به خیابان ها آمدیم و یک روز برای نشان دادن قدرت به نماز جمعه رفتمیم.... روزها آمدند و رفتند و ما مدام تغییر رویه دادیم... روزی با سکوت روزی با پرتاب سنگ ... روز ی با حمایت از جانیان موتور سوار و زنگیان مست غداره بند خود را به درجه رفیع انسانیت رساندیم . روزی دیگر در مقابل اعدام جوان های سبزمان کمپین براعت راه انداخیتم و امن ترین راه را بهترین راه دانستیم... چه بر ما رفت در طی این حدود یک سال؟ چه خواهد رفت...چرا هنوز خطی و مسیری برای حرکت نداریم؟ چرا میدان انقلاب امروز خالی از ماست؟ چرا من اینجا نشسته ام و مبارزه مدنی ام از حدود تایپ و کلیک بالاتر نمیرود؟ چرا...

امروز نقطه چین های سیاهی شده ایم پراکنده در جهان...  

 

متاسفم برای این همه تاریکی و خستگی در فکر و ذهنم. بره روشن من کجاست تا علف خستگی هایم را به لقمه ای نوش جان کند و مرا آزاد از این یاس؟

Add A Comment: