CopyPastehas never been so tasty!

طنین کوبنده ی الله اکبر امشب (21 خرداد89) ، آسمان

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
91 views

طنین کوبنده ی الله اکبر امشب (21 خرداد89) ، آسمان تهران را به لرزه افکند...

امشب در محله ی «دولت»، صدای خشم مردم پایه های سست سلطنت و قدرت دیکتاتور را لرزاند... امشب صدای تظلم خواهی مردم از خدای بزرگ سکوت شب را شکست...

امشب در حالی که صدا و سیمای کودتا در حال پخش فیلم به اصطلاح مستند ندا آقا سلطان و مهاجرانی بود، صدای خشمگین الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور مردم به خونخواهی نداها و سهراب ها به آسمان برخاست و تمام ترفند و نقشه های شوم دیکتاتور را نقش بر آب کرد...

امشب مردم خشمگنانه فریاد زدند که هنوز بر سر پیمان خود هستند و تا ریشه کن کردن ظلم و استبداد از پای نخواهند نشست...

الله اکبر... الله اکبر... الله اکبر... الله اکبر... الله اکبر... الله اکبر... الله اکبر... الله اکبر

Add A Comment: