CopyPastehas never been so tasty!

Trafikböter i Italien

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
42 views

Omdu kör hyrbiliItalien, ärdetkloktattsätta sig in ivad som gäller förtrafikböterdär.Mönstretärnågot annorlundaäniSverige. Som utlänningi hyrbilen, ärdetocksåsnabbtattgöra misstagelleratt ignoreravägskylt. Omdu glömmerdetkan billig och rimlig hyrbilsnabbt blidyr hyrbil!

Trafikkontroll

Italienskapolisenharblivitmycketflitigaremed att kontrollera fartochrattfylleri. Dessutom hardet funnitsmångafartskameror. Så sehur delokala kör. Hållhastighetsgränsernaoch inteköra förbi. Ochkom ihåg atthögsta alkoholgränsiItalienär densamma somiSverige: 0.5. Alkohol och biluthyrning hör inte ihop!

Trafikböter

Sverige tillhör deländer i Europasom har de högstatrafikböter. Nivån iItalienärlägre, här är någraprisexempel:

20kmför fort: från160EUR

50kmför fort: från500EUR

Körs pårött: från155EUR

Brott motomkörningsregler: från80EUR

Mobiltelefonvid ratten: från150EUR

Utanbilbälte: från80EUR

Mendu bördefinitivttadetta på allvar. Blir du tatt för något utomlands som är straffbart hemma i Sverige, till exempel rattfylleri med bil, kan förhållandet avgöras i Sverige.

Körning med hyrbil i staden

MångastäderiItalienharinförtrestriktionerpå att körain istaden, ochi synnerhet föräldrestadscentrum («centro storico») om du inte harettsärskilt tillstånd. Detta kallasZonaTrafficoLimitato(ZTL). För attköra inn isådana historiskacentra meddinhyra bilmåste du kunna dokumentera handikapp ellerattdu bor där. Inne istädernafinnsocksåkameroröverallt som tar bilder påalla fordonsom passerar, centrum är därför välövervakat och du bör inte köra din hyrbil där.

Skulledu ha otur attråka in iett sådant område, kandetblidyrtfördig. Kamerorärrelativt nära placerat ochdet blirbötervarje gångduär fotograferade. Därförriskerar duatt få flerbötermedkortamellanrumi sammaområde.

Som regel är du ansvarig för att bekanta dig med trafikreglerna på stället. Om du vill köra i Italien, betyder det att du är ansvarig för att bekanta dig med den italienska vägtrafikförordningen.

Sändning av böter

Ett annatåterkommandeproblem, särskilt för människor somhar semestrat iItalienmed hyrbil, äratt böterplötsligtföll ibrevlådanefterenlång semester. Därför bördukomma ihågattbetalaparkeringsavgiftochvägtull, förutom attundvikafortkörningsböter och körningi områdenmedrestriktioner. Ovanpådet helaofta kommeren administrativ avgifttillbiluthyrningsfirman, upptill 60 euro.

Haenbraochsäker semesterochhållatrafikreglernavid körning med hyrbil iItalien!

hyrbilen.biz – Hyrbil företag har ett stort utbud av olika typer av bilar. Biluthyrning Erbjudandet är naturligtvis störst i de största byarna och mindre på små platsar. For More information please visit : hyrbilen.biz

Add A Comment: