CopyPastehas never been so tasty!

غافلگیری حکومت و مسئولیت تک به تک ما

by anonymous

  • 0
  • 0
274 views

پس  از فراخوان تظاهرات 25 بهمن و صد البته شادابی هواداران جنبش، به غیر از محسنی اژه ای هنوز صدائی از حکومت بلند نشده است. این سکوت میتواند به یکی از علل زیر باشد:

 

 1- حکومت اطمینان دارد که جنبش سبز مرده است و فراخوان 25 بهمن فاقد هرگونه فراگیری و ایجاد تحرک است. این احتمال کلا منتفی است چون (الف) بسیاری در درون حاکمیت ، جنبش سبز را آتش زیر خاکستری می دانند که هر لحظه میتواند مشتعل شود. (ب) برخی عناصر کاتولیک تر از پاپ در درون حاکمیت از چنین اخباری معمولا حداکثر استفاده  برای دستمال کشی می برند و چون هردوی این گروه خفقان گرفته اند احتمال اینکه حکومت دعوت به تظاهرات را شوخی فرض کرده باشد منتفی است. (ج) دلیل محکمتر همان دعوت نیمبند قبلی برخی فعالان جنبش سبز برای تظاهرات 14 بهمن بود که به آماده باش کامل و رژه نیروها حتی در روز قبل منجر شد.  

 

 

2- حکومت خطر را درک کرده اما بطور مخفیانه در تدارک سرکوب است. این احتمال نیز منتفی است. چون (الف) توان تجهیز نیروی دوباره هم برای تظاهرات 22 بهمن و هم برای سرکوب 25 بهمن حداقل در این مدت کوتاه فراهم نیست . (ب) حکومت نشان داده قبل از سرکوب رجز خوانی میکند و یکی دو اعدام را هم جلو می اندازد تا به خیال خود زهر چشمی گرفته باشد. چون شواهدی از این دو وجود ندارد پس حکومت فعلا به بطالت مشغول است.

 

3- حکومت ترسیده است و از ترس توان جوابگوئی خود را از دست داده است. این احتمال نیز منتفی است. چرا که حکومت ایران نشان داده  در سرکوب مردم خود یکی از بی باک ترین حکومتهاست. جمهوری اسلامی مردم ترسی و خداترسی را به ترس از خامنه ای تبدیل کرده است. این حکومت از خدا نمیترسد تا چه رسد به مردم دست خالی. فلذا بعید است که حکومت از ترسش  ساکت باشد.

 

 4- اما احتمال قوی تر آن است که حکومت غافلگیر شده و قدرت ابتکار خود را از دست داده است. حکومتی که بیش از بیست ماه در بوق و کرنا کرده و میلیاردها هزینه کرده تا بگوید جنبش سبز مرده است در کمتر از بیست ساعت با موجی از آماده باش سبزها روبرو شده است که فقط در عاشورای پارسال شاهد آن بودیم. حکومت در زیر بار خطای استراتژیک خامنه ای با آن خطبه مسخره اش به زبان عربی و هوش و ذکاوت موسوی و کروبی ، درمانده است که چگونه این افتضاح را بپوشاند. رهبری که از شدت فرزانگی ولایت صغیر و کبیر موجودات زنده و مرده را برای خود کم میدانست و خدا را هم زیر بلیط خودش دعوت میکرد،  اکنون کم آورده و چون از رهنمود دهی عاجز است این عجز در همه فقرات حکومت انفعال زاییده است.  فرومایگان حکومتی همواره نشان داده اند که هر شکری رهبر با قاشق خورده باشد اینها بشکه بشکه سر میکشند و چون خامنه ای ابتکار عمل خود را از دست داده است کوتوله ها هم یکی بعد از دیگری منفعل شده و خفه خون گرفته اند. اگر این تحلیل درست باشد به جرات باید گفت که باروت تهران به چوب کبریتی بند است و یک تظاهرات کوچک هم شهر را به هیجان خواهد آورد.  اینگونه است که حضور پر رنگ ما در تظاهرات، خواب آشفته کودتاچیان را آشفته تر کرده و پیروزی را آسانتر خواهد کرد. همه مسئولیم.