CopyPastehas never been so tasty!

جناب آقای رامین! غلط را آن کسی کرد که چون تویی را

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
406 views
جناب آقای رامین! غلط را آن کسی کرد که چون تویی را بر مدیریت اهل قلم در این سرزمین گماشت. برخورد زشت و بی ادبانه محمد علی رامین را در برنامه زنده رادیویی با مجری محترم برنامه را شندیم که حتی از جواب سلامی هم دریغ کرد (ترک واجب مسلم بنا بر فقه مورد قبول خود آقایان) این جمله تنها چیزی بود که در جواب به ذهنم رسید. )

Add A Comment: