CopyPastehas never been so tasty!

!پیشگویی سعدی، علیه الرحمه در باب آینده هدفمندسازی یارانه ها

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
246 views

!پیشگویی سعدی، علیه الرحمه در باب آینده هدفمندسازی یارانه ها
 

 

وقتی افتاد فتنه‌ای در شام

!منظور طرح هدفمند سازی یارانه هاست

 هر کس از گوشه‌ای فرا رفتند

 

روستا زادگان دانشمند

منظور روستاییانی است که با داشتن ده فرزند، پول فراوانی از هدفمند کردن یارانه ها دریافت کرده اند، در حالیکه خرج زیادی نداشتند

به وزیرى پادشاه رفتند

منظور انتخابات آتی است که روستازادگان متول شده، آینده حکومت را بر دست خواهند گرفت

پسران وزیر ناقص عقل

منظور قشر متوسط جامعه است که زیر بار این طرح رفتند


به گدایی به روستا رفتند

منظور قشر متوسط جامعه است که به علت فشار هزینه ها و قیمت ها به گدایی افتاده اند

گلستان سعدی - باب هفتم

Add A Comment: